Kraunasi......
Naujienlaiškis

Taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS


Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo (sąvokos reikšmė nurodyta žemiau), kuris lankosi, pageidauja įsigyti ir įsigyja prekes www.ergonomiskoskedes.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė) ir Pardavėjo (sąvokos reikšmė nurodyta žemiau) UAB „LT INTERIOR“, juridinio asmens kodas 300581380, buveinės adresas Rukeliškių g. 29B-2, LT-10101 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes Parduotuvėje.

 

1. Sąvokos

1.1 Pardavėjas - UAB LT INTERIOR, juridinio asmens kodas 300581380, adresas: Rukeliškių g. 29B-2, LT-10101 Vilnius, tel. +370 663 524 99, el. p. info@ergonomiskoskedes.lt;

1.2 Pirkėjas - fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs prekių Parduotuvėje;

1.3 Taisyklėse sąvoka „prekės“ apima ir prekes, ir paslaugas, nebent, aiškiai nurodyta ar iš konteksto akivaizdu kitaip.


2. Bendrosios nuostatos

2.1 Šios Taisyklės yra teisiškai privalomas dokumentas. Pirkėjui nusprendus įsigyti prekes iš Parduotuvės ir įvykdžius Taisyklėse numatytus reikalavimus, Taisyklės tampa pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

2.2 Pirkti Parduotuvėje turi teisę:

   2.2.1 Veiksnūs fiziniai asmenys nuo 18 m.
   2.2.2 Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turėdami tėvų sutikimą.
   2.2.3 Juridiniai asmenys.
   2.2.4 Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.3 Pirkėjas prekes Parduotuvėje gali įsigyti tik susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigojęs jų laikytis. Pirkėjas su Taisyklėmis turi susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Kai Pirkėjas nepritaria Taisyklėms (ar daliai jų), jis negali užsakyti prekių. Jei Pirkėjas atlieka užsakymus Parduotuvėje, laikoma, kad jis perskaitė Taisykles, jas suprato ir su jomis sutiko bei įsipareigojo jų laikytis.

2.4 Prieš naudodamasis Parduotuve, Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su Privatumo politika, kurioje nurodomos pagrindinės Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo ir privatumo sąlygos. Pirkėjui naudojantis Parduotuve laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka. Atskirais naudojimosi Parduotuve etapais, pavyzdžiui, Pirkėjui registruojantis Parduotuvėje, formuojant ar tvirtinant užsakymą, Pirkėjo gali būti paprašyta patvirtinti, kad jis susipažino su Privatumo politika, pažymint atitinkamą langelį ar kitu būdu.

2.5 Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su Taisyklių pakeitimais.

2.6 Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.


3. Užsakymo pateikimas

3.1 Pirkėjas gali užsisakyti prekes Parduotuvėje tokiais būdais:

   3.1.1 Užsiregistruodamas Parduotuvėje – įvesdamas registracijos formoje prašomus nurodyti būtinus duomenis.

   3.1.2 Nesiregistruodamas Parduotuvėje – kaip neregistruotas Pirkėjas

3.2 Pirkimo - pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, pateikia būtinus užsakymui duomenis, susipažįsta su Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“, atlieka išankstinį mokėjimą, ir Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, atsiųsdamas patvirtinimo pranešimą (Pirkėjo nurodytu el. paštu ir / ar telefonu). Užsakymas laikomas pateiktu nuo to laiko kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį, užsakymą patvirtina.

3.3 Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes.

3.4 Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą.

3.5 Jei fizinis asmuo užsako prekę, kurios nėra sandėlyje, 5 ar daugiau vnt., Pardavėjas gali paprašyti atvykti į saloną tam, kad Pirkėjas galėtų deramai įsivertinti užsakomo gaminio spacifikacijas ir sudaryti sandorį su Pardavėju.

3.6 Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas ir pan.

3.7 Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui. Sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

3.8 Pardavėjas dėl svarbių priežasčių gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, pavyzdžiui, Pirkėjas nurodo prekių pristatymo adresą, ten kur Pardavėjas nevykdo prekių pristatymo, Pirkėjas nenurodo prekių pristatymo adreso, prekių specifikacijų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis ar dėl kitų priežasčių, kurios individualiai nurodomos Pirkėjui.

3.9 Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1 Pirkėjas turi teisę:

   4.1.1 Pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;

   4.1.2 Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas atsisakyti kokybiškų prekių gali tik tada, jei prekė nebuvo sugadinta, nebuvo naudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, yra pilnos komplektacijos, nebuvo surinkta ir yra originalioje pakuotėje;

   4.1.3 Grąžinti ir / ar pakeisti nekokybiškas ir / ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis, reikalauti Pardavėjo pašalinti prekės kokybinius trūkumus, prekę pakeisti, prekę grąžinti ar, šalių susitarimu, kitaip išspręsti situaciją;

   4.1.4 Į kitas Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.2 Pirkėjas įsipareigoja:

   4.2.1 Sumokėti prekių, kitus mokėjimus, nurodytus užsakant prekes ir priimti užsakytas prekes;

   4.2.2 Priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;

   4.2.3 Patikrinti, ar įsigyta prekė yra kokybiška, ir nedelsiant informuoti Pardavėją tel. +370 685 996 60 ar el. paštu info@ergonomiskoskedes.lt apie pastebėtus prekės kokybės trūkumus, prekės modelio ar komplektacijos neatitikimą, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu;

   4.2.4 Pasirinkęs prekių surinkimo ar kitas Pardavėjo siūlomas paslaugas, sudaryti sąlygas jas teikti, taip pat tinkamai atsiskaityti už tokias paslaugas;

   4.2.5 Apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui;

   4.2.6 Pateikti teisingus registracijos, ar prekių pristatymui reikalingus duomenis, saugoti registracijos duomenų slaptumą, nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo registracijos duomenys, ar Pirkėjo duomenys, reikalingi prekių pristatymui ir sutarties vykdymui. Už neteisingų duomenų pateikimą ir to sukeltas pasekmes Pardavėjas atsakomybės neprisiima;

   4.2.7 Neperduoti tretiesiems asmenims prekės užsakymo numerio, užsakymo dokumentų, Parduotuvės slaptažodžio ar kitų duomenų, kurie leistų trečiajam asmeniui be Pirkėjo žinios ir sutikimo atsiimti prekes už Pirkėją;

   4.2.8 Nenaudoti Parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve;

   4.2.9 Laikytis Taisyklėse, Parduotuvėje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.


5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1 Pardavėjas turi teisę:

   5.1.1 Be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir / ar pažeidžia savo pareigas. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;

   5.1.2 Anuliuoti užsakymą per 3 dienas, jei jis nėra apmokėtas;

   5.1.3 Dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti Pirkėjo užsakymo, suderinęs su Pirkėju, keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai informuodamas Pirkėją ir grąžindamas Pirkėjo apmokėjimą;

   5.1.4 Laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;

   5.1.5 Pakeisti Taisykles, prekių̨ kainas, pirkimo sąlygas ir / ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.

5.2 Pardavėjas įsipareigoja:

   5.2.1 Laiku ir tinkamai pristatyti prekę Pirkėjui;

   5.2.2 Jei dėl svarbių priežasčių Pardavėjas negali pristatyti prekės Pirkėjui, pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar savo savybėmis itin panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti tokią prekę, grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas;

   5.2.3 Sudaryti sąlygas Pirkėjui naudotis Parduotuve;

   5.2.4 Tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis laikydamasis jam iš teisės aktų kylančių asmens duomenų tvarkymo įpareigojimų. Asmens duomenys tvarkomi tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kad būtų pasiekti šiose taisyklėse numatyti tikslai, įskaitant asmens duomenis teikti tvarkyti tretiesiems asmenims, tame tarpe, bet neapsiribojant jais, Pardavėjo duomenų tvarkytojams, teisėsaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, susijusiems su Pardavėjo teisėtų interesų užtikrinimu ir kt.


6. Atsiskaitymas už prekes

6.1 Prekių kainos Parduotuvėje ir / ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Jei Pirkėjas nesutinka su prekės kaina, nurodyta Parduotuvėje / užsakyme, jis negali tęsti prekių užsakymo.

6.2 Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti tokiais būdais:

   6.2.1 Elektronine bankininkyste;
   6.2.2 Išsimokėtinai.

6.3 Kaip savo partnerius pasitelkiame lizingo bendroves General Financing ir Mokilizingas.

6.4 Prekių pirkimo išsimokėtinai sutartis gali būti sudaroma tik su aukščiau nurodytais partneriais. Pardavėjas atsakingai pasirenka tokį partnerį. Norėdamas įsigyti prekes išsimokėtinai Pirkėjas Pardavėjui ir / ar jo partneriui pateikia reikiamą informaciją, reikalingą prekių pirkimo išsimokėtinai sutarčiai sudaryti, Pirkėjo mokumui patikrinti ar kitiems su prekių pirkimo išsimokėtinai sutarties sudarymu ir vykdymu susijusiems tikslams. Sudaręs prekių pirkimo išsimokėtinai sutartį Pirkėjas finansinius įsipareigojimus turi vykdyti partneriui, teikiančiam tokią paslaugą ir šiam partneriui pereina prekių nuosavybės teisė, nebent būtų susitarta kitaip. Prekių pirkimo išsimokėtinai sutartys negali būti sudaromos nuo 22 iki 7 val. Jei asmuo kreipiasi dėl prekių pirkimo išsimokėtinai sutarties sudarymo šiuo laiku, taip pat Pardavėjo ir / ar jo pasitelkto partnerio ne darbo ar valstybinių švenčių ir oficialių ne darbo dienų metu, net jei Pirkėjas šiuo metu ir turi galimybę užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje. Tokiu atveju, su Pirkėju, išreiškusiu pageidavimą sudaryti prekių pirkimo išsimokėtinai sutartį, susisiekiama darbo metu ir aptariamos reikalingos tokiais sutarčiai sudaryti sąlygos. Detalesnės pirkimo išsimokėtinai sąlygos yra nurodytos https://www.gfbankas.lt/ ir https://www.mokilizingas.lt/.

6.5 Mokėjimai Parduotuvėje priimami per Paysera sistemą.

6.6 Pirkėjui pateikiamose PVM sąskaitose-faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. PVM sąskaita-faktūra Pirkėjui pateikiama jo nurodytu el. pašto adresu.


7. Prekių pristatymas

7.1 Prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

7.2 Prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu vykdo DPD kurjeriai, todėl prekių pristatymui yra taikomos jų nustatytos sąlygos.

7.3 Prekės pristatomos per Pardavėjo Parduotuvėje nurodytus terminus. Prekės pristatymo laikas skaičiuojamas nuo užsakymo patvirtinimo. Jei Pardavėjas sužino, kad dėl tam tikrų aplinkybių pristatymas vėluos, Pardavėjas įsipareigoja pranešti pirkėjui kiek įmanoma greičiau Pirkėjo pateiktais kontaktais. 

7.4 Prekių pristatymas vykdomas darbo dienomis kurjerių darbo valandomis.

7.5 Apie tikslią prekių pristatymo datą ir laiką Pirkėjas  informuojamas el. paštu ir / ar telefonu. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per Taisyklėse, Parduotuvėje, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus pristatymo terminus, jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose, taip pat kai prekių negalima pristatyti dėl kitų aplinkybių (ekstremalios situacijos, karantino ar panašių priežasčių). Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisiekia su Pirkėju ir suderina prekių pristatymo klausimus.

7.6 Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užsakyme nurodyti prekes priimančio asmens kontaktus. Perduodant prekes Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą.

7.7 Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos bei perduotos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.8 Jei viename užsakyme yra užsakomos prekės su skirtingais pristatymo terminais, tokiu atveju šalių susitarimu gali būti organizuojamas dalinis pristatymas arba visam užsakymui yra taikomas ilgesnis pristatymo terminas

7.9 Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir sudaryti tinkamas sąlygas prekių iškrovimui (atrakinti vartus, pakelti užkardą, atidaryti duris ir pan.)

7.10 Jei Pirkėjas neatsiima pristatytos prekės ir, Pardavėjui nepavyksta susisiekti ar suderinti kitos pristatymo datos daugiau kaip 3 (tris) dienas nuo prekių grąžinimo dėl nepristatymo, laikoma, kad pirkimo – pardavimo sutartis pasibaigė. Tokiu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą, pasilikdamas teisę išskaičiuoti patirtas prekių grąžinimo išlaidas.  

7.11 Jei Pirkėjas neatsiima jam pristatytos individualiai Pirkėjui pagamintos prekės, tokia prekė grąžinama į Pardavėjo sandėlį, ir praėjus 3 (trims) dienoms nuo prekės grąžinimo, Pardavėjas Pirkėjui ima skaičiuoti delspinigius – 0,05 proc. dydžio nuo prekės kainos. Delspinigiai skaičiuojami iki prekės atsiėmimo dienos ir Pirkėjas juos apmoka prieš atsiimant prekę.

7.12 Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.

7.13 Jei pristatymo metu Pirkėjas priėmė prekes nepildydamas siuntos pažeidimo akto, laikoma kad prekės atvyko be pažeidimų. Tokiu atveju Pardavėjas neprisima atsakomybės dėl: a) prekių pažeidimų, jei jų atsiradimo priežastis nėra gamyklinis brokas; b) prekių komplektacijos neatitikimų, jei juos galima nustatyti išorinės apžiūros metu

7.14 Nustačius prekių kokybės, kiekio ir / ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas gali nepriimti tokios prekės. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti pristatymo patvirtinime ir / ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Pristatymo metu ar iškart po jo pastebėjus kokybinį prekės defektą, originalią pakuotę išsaugoti būtina.

7.15 Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai, išskyrus tuos atvejus, kai pažeidimų ar neatitikimų iš karto nebuvo galima pastebėti.

7.16 Prekė laikoma perduota Pirkėjui Prekę pristačius Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite ar kitame prekių pristatymo dokumente.

7.17 Jei prekės nepristatomos laiku, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas negali reikšti Pardavėjui reikalavimų dėl prekių pavėluoto pristatymo.

7.18 Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jei prekės Pirkėjui nėra pateikiamos ar pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Pardavėjui dėl tokių priežasčių gražinta prekė nebus pakartotinai siunčiama Pirkėjui iki kol Pirkėjas neapmokės papildomų pristatymo išlaidų.


8. Prekių kokybė ir garantija

8.1 Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių̨, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

8.2 Parduotuvėje įsigytoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai ir sąlygos. Prekėms yra taikomas LR teisės aktų nustatytas 24 mėn. garantinis laikotarpis, tačiau tam tikroms prekėms gamintojai gali nustatyti kitokius (bet ne trumpesnius) garantinius terminus. Tokiais atvejais yra taikomas gamintojo nustatytas garantinis terminas.

8.3 Esant nekokybiškai prekei, bendru sutarimu Pirkėjas turi teisę pasilikti prekę su defektais bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.

8.4 Kreipiantis dėl garantinio aptarnavimo būtina pateikti užsakymo numerį ar įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

8.5 Garantija galioja nuo prekių perdavimo momento.

8.6 Garantijos suteikimo sąlygos:

   8.6.1 Surinkdamas prekę Pirkėjas laikosi surinkimo instrukcijos.

   8.6.2 Prekė naudojama pagal paskirtį.

   8.6.3 Garantija taikoma prekės kokybės defektams atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.

8.7 Garantija netaikoma, jei:

   8.7.1 Pirkėjas nesilaikė prekių eksploatacijos ir priežiūros taisyklių.

   8.7.2 Prekės sugadintos dėl Pirkėjo kaltės, yra mechaninių pažeidimų, prekės bandytos ardyti ar pan.

   8.7.3 Prekių būklė pasikeitė dėl natūralaus nusidėvėjimo.

   8.7.4 Prekės paveiktos aplinkos veiksnių, Force majeure aplinkybių.

8.8 Pirkėjas pastebėjęs kokybinį prekės trūkumą garantiniu laikotarpiu praneša Pardavėjui užpildydamas užklausą Parduotuvėje, pranešdamas telefonu +370 663 524 99 ar el. paštu info@ergonomiskoskedes.lt.

8.9 Garantiniu laikotarpiu patvirtintus defektus Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekes su defektais į kokybiškas savo sąskaita per kiek įmanoma trumpesnį laiką arba pasiūlyti kitą pretenzijos sprendimo būdą.

8.10 Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas pats arba pasitelkdamas partnerius.

8.11 Pirkėjas garantiniam aptarnavimui prekes įsipareigoja pristatyti pats, nebent prekė yra didžiagabaritė arba sverianti daugiau negu 10 kg. Tokiu atveju Pardavėjas prekes pasiima pats. Dėl tokių prekių gražinimo Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju Taisyklėse nurodytais kontaktiniais duomenimis.

8.12 Pardavėjas įsipareigoja išspręsti pretenziją per kiek įmanoma trumpą laiką šalių susitarimu.


9. Teisė atsisakyti sutarties, prekių grąžinimas ir keitimas

9.1 Pirkėjas - vartotojas turi teisę nenurodydamas jokios priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo to laiko, kai Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo (išskyrus vežėją) gauna prekę, arba jeigu Pirkėjas-vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo paskutinės prekės pristatymo (gavimo dienos), arba jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo paskutinės partijos ar dalies pristatymo (gavimo) atsisakyti nuotolinės elektroninių ryšių priemonėmis, ne prekybos vietoje sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų, tiek ir dalies prekių atžvilgiu. Taisyklių 9.2. – 9.7 punktuose nurodytos sąlygos yra taikomos, kai prekes grąžina Pirkėjas - vartotojas.

9.2 Pirkėjo – vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:

   9.2.1 Paslaugų sutartims, kai paslaugos, vartotojo sutikimu jam buvo visiškai suteiktos iki pareiškimo apie sutarties atsisakymą;

   9.2.2 Sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus (individualius užsakymus) pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

   9.2.3 Sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

   9.2.4 Sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

   9.2.5 Kitoms Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytoms sutartims.

9.3 Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, Pirkėjas privalo Pardavėjui el. paštu info@ergonomiskoskedes.lt, arba telefonu +370 663 524 99, pranešti apie savo sprendimą pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą, taip pat pateikti prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitą-faktūrą, kvitą ir pan.). Kad būtų laikomasi atsisakymo termino pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

9.4 Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tokio pranešimo pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti / perduoti prekes Pardavėjui ar Pardavėjo nurodytam atstovui.

9.5 Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas, po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, Pirkėjui nurodo kitaip. Pardavėjas neatlygina Pirkėjui išlaidų, atsiradusių dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu pigiausias įprastinis ir saugus prekių grąžinimo būdas.

9.6 Prekės turi būti grąžinamos adresu:

LOGISMART, Rampa 13-15
Galinės g. 1, Galinės kaimas
Avižienių sen.
LT–14247 Vilniaus raj.

Mob.: +370 607 89 826

9.7 Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas. Pinigai Pirkėjui grąžinami pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas arba Pirkėjo atskirai nurodytą sąskaitą, jei mokėjimas buvo atliktas ne pavedimu. Jei grąžinamos prekės atitinka Taisyklių reikalavimus, pinigai bus pervesti į Pirkėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo grąžinamos prekės gavimo.

9.8 Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygas, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, informacijos apie prekės išsiuntimą nepateikimo, sąskaitos nenurodymo, netikslių duomenų ar pan.).

9.9 Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Pirkėjas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekes grąžinti gali Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Dalis kokybiškų prekių, tokių kaip elektrotechnikos prietaisai, individualiai pagamintos prekės, taip pat tinkamai suteiktos paslaugos, negali būti grąžinamos. Tokių prekių sąrašas  nurodytas LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarime Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

9.10 Kai prekė yra nekokybiška, Pirkėjas gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nekokybiškos prekės grąžinamos Pardavėjo sąskaita.

9.11 Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

   9.11.1 Prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje;

   9.11.2 Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

   9.11.3 Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, tai yra nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

   9.11.4 Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

   9.11.5 Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią PVM sąskaitą-faktūrą ar kvitą, ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą.

9.12 Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir / ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę. Tokiais atvejais Pardavėjas Pirkėjui grąžina prekę atgal.

9.13 Prieš grąžindamas ar keisdamas nekokybiškas prekes, taip pat tais atvejais, kai kokybiškos prekės grąžinamos ne dėl sutarties atsisakymo Pirkėjas-vartotojas susisiekia su Pardavėju telefonu +370 663 524 99 arba el. paštu info@ergonomiskoskedes.lt ir suderina prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas.

9.14 Pirkėjai – verslininkai dėl Prekių grąžinimo ar keitimo, turi susisiekti telefonu +370 663 524 99 arba el. paštu info@ergonomiskoskedes.lt. Teisė, nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, Pirkėjams – verslininkams nėra taikoma.


10. Akcijos ir nuolaidos

10.1 Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti akcijas, taikyti nuolaidas Parduotuvėje.

10.2 Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas.

10.3 Kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, ar Pirkėjas atsiskaito dovanų kortele, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma.

10.4 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ir nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento


11. Šalių atsakomybė

11.1 Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar pirkimo–pardavimo sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.2 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, nebent teisės aktai numato kitaip.

11.3 Pardavėjas neatsako už pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės, tokios kaip, pavyzdžiui, gaisras, valstybės institucijų veiksmai, ekstremalios padėties / karantino paskelbimas, kariniai veiksmai ar pilietiniai neramumai, ataka prieš Parduotuvės ar kitas Pardavėjo naudojamas el. sistemas, įskaitant tas kurias valdo Pardavėjo paslaugų teikėjai, ir pan.). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (veną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį.

11.4 Pirkėjas atsako už registracijos duomenų ar pirkimo duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių registracijos duomenų ar pirkimo duomenų ir / ar laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

11.5 Pirkėjas atsako už registracijos duomenų ar pirkimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi ar prekes arba paslaugas įsigyja trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui.

11.6 Pardavėjas atsako už Parduotuvės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.

11.7 Jei Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas neatsako už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.


12. Baigiamosios nuostatos

12.1 Parduotuvėje pateikiama informacija: Taisyklės, informacija apie Pardavėją, siūlomas prekes bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarka, Pardavėjo teikiamos prekės priežiūros paslaugos bei garantijos ir pan. laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

12.2 Taisyklėms ir pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.3 Pardavėjas gali bet kuriuo metu savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, perleisti tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

12.4 Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.5 Pirkėjas-vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, kaip numato taikomi teisės aktai, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.


Šios taisyklės atnaujintos 2022 m. rugpjūčio 8 d.

Naujienos